Bezwaar padel-velden Beervelde

Lees hieronder het bezwaar van Groen Lochristi aangaande de vergunning padel-velden, kantine en sanitaire inrichting in de Rivierstraat – Beervelde

Lochristi, 11 juli 2021

Indiener: Hilde Van Laere

                 Groen Lochristi

Aan:  de dienst Ruimtelijke ordening Lochristi

Betreft:  bezwaar aangaande aanvraag stedenbouwkundige vergunning padel velden, kantine en sanitaire inrichting, Rivierstraat 57ABeervelde

Kadastraal bekend: Lochristi 4 AFD (Beervelde), sectie C, 0106 B; 0106E; 0106 D; 0096 A; 0106 C

Geachte,

Ik  wil bezwaar indienen tegen de stedenbouwkundige plannen van dhr. Tom Boudeweel, TOMBO TOR, voor de aanleg van 8 padel terreinen met kantine en sanitaire inrichting.

Mijns inziens is dit in strijd met wat beschreven staat in het toekomstig gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan van Lochristi.

Daar staat op p.97 :

“8.5.2 RUIMTEBALANS RECREATIE – LANDBOUW (BIJ UITBREIDING GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM)

Bij de noordelijke uitbreiding van het gemeentelijk sportcentrum langs de Bosdreef

zal circa 8 hectare ‘landbouwgebied’ (agrarische zone type 1 in A.P.A.) worden

herbestemd tot recreatiegebied.

Om de ruimtebalans tussen recreatie en landbouw in evenwicht te houden, kan

een planologische ruil overwogen worden met verschillende andere bestaande

recreatiebestemmingen, die ruimtelijk slecht / geïsoleerd gelegen zijn:

• Zone 2 (Rivierstraat, Beervelde): Ontginningsgebied met nabestemming

recreatie. Totale oppervlakte = 14,2 ha. Het grootste deel bestaat uit een

waterplas in gebruik door een watersportclub. Maar ten oosten ligt nog circa 6,3

ha dat in landbouwgebruik is. De nabestemming van deze oppervlakte (6,3 ha)

kan gewijzigd worden van recreatie naar landbouw.”

We lezen ook: bijkomend recreatiegebied dient zoveel mogelijk gebundeld en kerngebonden worden voorzien.

De gemeente Lochristi heeft in 2018 een uitgebreide studie laten uitvoeren naar de

ruimte voor recreatie, sport en jeugd (Veneco, juli 2018). Deze studie bevat een

behoefteberekening voor de bestemming recreatie in Lochristi. In deze studie wordt geen behoefte beschreven naar bijkomende terreinen in Beervelde.

Indien er nieuwe behoeften en ontwikkelingen zich aandienen dient dit vooraf opnieuw goed bestudeerd, beargumenteerd en gestaafd te worden.

Ik vind dan ook dat deze nieuwe invulling op deze locatie eerst ernstig moet worden bestudeerd, overwogen en doordachter moet genomen worden.

Er moet vooraf bekeken worden :

  • of er voor de buurt geen  geluidsoverlast zal zijn door de sportbeoefenaars, de bezoekers.
  • of er geen bijkomende verkeershinder zal  zijn door het op- en afrijden van de sportbeoefenaars op deze al heel drukke weg, met veel op- en afritten wat veel gevaarlijke situaties zal geven voor de bewoners.
  • of deze extra sportterreinen en alle bewegingen die dit met zich zal meebrengen, geen hinder zullen betekenen voor de rust van de buurt en de reeds aanwezige zachte recreatie op deze locatie.

Door een voorafgaande, preventieve, ernstige afweging en een open en transparante dialoog  te organiseren, kan men veel conflicten vermijden tussen de uitbaters van de padelterreinen en de omwonenden.

Door het conflict in de Hendrikslaar in Lochristi dorp tussen bewoners en de uitbaters van de padelterreinen, zou de gemeente hieruit zijn conclusies toch moeten hebben getrokken om juridische processen te vermijden?

Er zijn 4 personen aangeschreven, vooral belanghebbenden, maar blijkbaar niet alle betrokken buurtbewoners? Waarom dit gebrek aan openheid en transparantie?

Blijkbaar is ook al een betrokken landbouwer aangemaand om handelingen uit te voeren om het terrein vrij te maken. En op 8 en 9 juli 2021 kon ik zelf vaststellen dat al heel wat voorbereidende (of zelfs uitvoerende?) handelingen werden uitgevoerd om de terreinen aan te leggen, alsook de parking.

Het openbaar proces, onderzoek is nog volop lopende. Tot en met 13 juli 2021 kan men opmerkingen, vragen, bezwaren indienen. Deze handelingen doorkruisen en negeren dit proces.

Om al deze redenen vraag ik om de vergunning niet te verlenen en de terreinen in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

Het zou toch wenselijk zijn dat men nu reeds, proactief, handelt in de visie van het Ruimtelijk Beleidsplan Vlaanderen en het daaraan gekoppelde lokale beleidsplan.

Met vriendelijke groet,

Hilde Van Laere, Groen Lochristi

Groen-Vooruit stelt vragen over het waterbeleid van onze gemeente.

Zowel in mei 2020 als in mei 2021 stelden we vanuit onze fractie Groen-Vooruit de vraag naar het waterbeleid van onze gemeente.

In bijlage vindt u de tekst van onze interventies en de vragen die we hierbij hebben.

Groen-Vooruit Lochristi wil Gele Brooddozen verstrekken aan bejaarden

Persbericht

Verstrekken van gele “brooddozen”.

De steden Gent en Brugge hebben een tijd geleden –als proefproject-“gele brooddozen” uitgedeeld aan hun bejaarden en hulpbehoevenden. Bedoeling is dat de mensen de doos in hun koelkast stoppen met alle basisinformatie die spoedartsen en andere hulpverleners kunnen nodig hebben in crisissituaties. Met die dozen hoopt men levens te redden en tijd te winnen.

Als een bejaarde, hulpbehoevende plots valt of vermist geraakt, gaat vaak kostbare tijd verloren omdat de spoeddiensten en andere hulpverleners elementaire informatie over de betrokkene maar niet kunnen vinden. Daar kan verandering in komen  door al die informatie in een gele doos te stoppen en die vervolgens in de koelkast te leggen.

Ongeveer iedereen heeft een koelkast. Dus dat is de beste plek om die gele doos met die informatie te bewaren. Door een sticker op de binnenkant van de voordeur weten hulpverleners dat zo’n doos in de koelkast zit. In de doos vind je een invulboekje met daarin contactpersonen en medische gegevens zoals de bloedgroep, allergieën, ziektes, plus er is plaats voor zaken als een medicatieschema, een afspraak over al dan niet gewenste medische handelingen.

Ingevolge corona is de eenzaamheid en de daarbij horende angst – zéker bij ouderen – groot, ondanks goedbedoelde initiatieven als boodschappenhulp aan huis, vrijwilligers die zich inzetten om telefonisch een praatje te slaan…

Uit  analyse van het proefproject in Ledeberg blijkt dat 75 procent van de mensen die een gele doos in huis hebben,  tevreden tot zeer tevreden is. 90 procent zou de doos aanraden aan andere mensen. En 42 procent voelt zich veiliger met een gele doos in de koelkast. Het zijn vooral de alleenstaanden die aangaven dat de doos hun veiligheidsgevoel verhoogt.”

Inmiddels werden in de gemeenteraad van Oudenaarde en Wielsbeke de “gele dozen “ook ter sprake gebracht.

Op de gemeenteraad van oktober 2020 en de gemeenteraad van januari 2021 heeft de fractie “Groen-Vooruit”  de vraag gesteld of het niet opportuun zou zijn “ gele brooddozen” te verstrekken aan onze bejaarden.

Buiten het “ we zullen het bekijken “ en “andere prioriteiten” werden  nog geen acties ondernomen.

Toch kan men met  een minimum aan inspanning en kosten deze dozen verstrekken

Er dient alleen een schrijven gericht te worden aan mensen die speciale zorg nodig hebben en  65 plussers, waar men het principe en de plaats van afhaal vermeldt, of eventueel folders bij dokters, kinesisten, apothekers, bib, het lokaal dienstencentrum te leggen.

De gratis dozen kunnen dan o.a. afgehaald worden in de plaatselijke apotheker, het dienstencentrum, bib….

Eigenlijk is het een kleine financiële investering voor een broodnodig hulpmiddel, die ondertussen zijn nut via proefprojecten bewezen heeft.

Met vriendelijke groet,

Anne-Marie Vanhee

Gemeenteraadslid “Groen-Vooruit”