Groen-Vooruit blijft zich inzetten om de Koning Albertlaan veiliger te maken

Al ettelijke keren heeft onze fractie Groen-Vooruit in deze legislatuur de penibele verkeerssituatie in de Koning Albertlaan aangekaart op de gemeenteraad, commissie mobiliteit en verkeersoverlegplatform.

Reeds sinds de jaren 1990 kaartten ook lokale bewoners de situatie aan bij het gemeentebestuur. 

Vorig jaar plaatste Groen Lochristi een Telraam in de Koning Albertlaan om met de objectieve cijfers uit die metingen het gemeentebestuur aan te zetten om de problemen effectief aan te pakken.

De gemeente erkende pas sinds de oprichting van de facebookpagina “Koning Albertlaan Lochristi” in 2020 de problemen maar ondernam tot nu toe weinig structurele stappen om deze onveilige verkeerssituatie aan te pakken.

Dit zijn de pijnpunten:

  • Wegdek in erbarmelijke staat
  • Voetpad te smal, veel hindernissen en onveilig voor voetgangers. Onmogelijk voor rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens om daar ongehinderd te stappen. Zij moeten zich noodgedwongen op de rijweg begeven.
  • Te smalle straat voor tweerichtingsverkeer waar ook langs beide kanten geparkeerd wordt op een te  smalle parkeerstrook.
  • Zeer onveilig fietsen, ondanks invoering zone 30 en inrichting als fietsstraat. 
  • Geen buffers tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer.
  • Nog steeds doorstroming zwaar verkeer, gemiddeld 10-12% van alle verkeer volgens onze metingen (zie onder) waarvan het merendeel (ca 70%) in de richting van Hijfte. 

Lees verder onder de foto’s

De huidige inrichting van de Koning Albertlaan als fietsstraat is te weinig en te laattijdig gecommuniceerd  naar de inwoners en onvoldoende gekaderd en gemotiveerd.

Daardoor ontstaat verwarring en onbegrip tussen de automobilisten en fietsers die elk hun ruimte opeisen op de rijweg en dit vaak vanuit onwetendheid. Dit is een ongelooflijk gemiste kans!

Reeds vorig jaar werd ons door het gemeentebestuur meegedeeld dat een studiebureau zou worden aangesteld om dit te bekijken. De gemeente zou de situatie ernstig aanpakken in combinatie met rioleringswerken die er noodzakelijk moeten uitgevoerd worden. 

We hoopten dus op een oplossing voor deze penibele situatie.

Op mijn vraag op de commissie mobiliteit van 7.10.21 wat de stand van zaken was hieromtrent werd geantwoord dat er nog steeds geen studiebureau aangesteld was. 

Als voor de gemeente, die zichzelf fietsvriendelijk noemt,  verkeersveiligheid in schoolomgevingen een prioriteit is, waarom wordt hier dan zo getalmd, vroegen we ons als fractie af?
We zijn ondertussen al halfweg in deze legislatuur.

Toen ik op het verkeersoverlegplatform van 22 november de vraag herhaalde naar een stand van zaken werd prompt meegedeeld dat door een tekort aan financiële middelen (stijgende exploitatiekosten), de werken aan de Koning Albertlaan worden uitgesteld tot een latere, niet bepaalde datum. Uitstel, zonder enig perspectief…

Bijzonder groot is onze ontgoocheling hierrond. Als deze problematiek al zoveel jaren gekend is, waarom wordt hier dan geen budget voor voorzien?

We stellen vast dat het wegdek van de Dekenijstraat recentelijk wel een nieuwe asfaltlaag kreeg terwijl dit wegdek, ook volgens de bewoners, nog in goede staat was en daar geen zwaar verkeer door dendert zoals in de Koning Albertlaan.

We zien bijzonder weinig beweging en daadkracht in het autoluwer maken van schoolomgevingen en het fietsveiliger maken van school-woonverkeer voor onze (jonge) fietsers. 

De gemeente zegt het STOP-principe te hanteren. Dit betekent dat alle verkeersingrepen volgens de prioriteit van Stappen-Trappen – Openbaar Vervoer – Personenvervoer gerealiseerd worden. 

We stellen echter vast dat de voetganger in de Koning Albertlaan aan zijn/haar lot overgelaten wordt en dat de fietser er, ondanks de invoering van de fietsstraat, nog steeds erg uit zijn doppen moet kijken en geen extra veiligheidsgevoel ervaart want er zijn geen structurele veranderingen gebeurd om de veiligheid van de zachte weggebruiker te verhogen.

Voor onze fractie is het realiseren van autoluwere schoolomgevingen in gans Lochristi en het fietsveiliger maken van het woon-schoolverkeer voor onze (jonge) fietsers een prioriteit. Het is een  onderdeel van acties naar een duurzamer mobiliteit. 

We zien helaas dat het gemeentebestuur hier weinig werk van maakt en er zelfs een stilstand is in het realiseren van deze doelstelling. U moet maar eens ’s morgens en ’s avonds aan de schoolpoorten een kijkje nemen …

Waar blijft de daadkracht hierin? Durft het bestuur geen keuzes maken naar een meer duurzame mobiliteit? 

Uiteraard zijn we ook bezorgd dat voor de komende jaren van deze legislatuur geen investeringen meer zullen gebeuren om andere noden te lenigen zoals bv. de schoolomgeving van De Sprankel in de Kloosterstraat in Beervelde.

Wil u als jongere, (groot)ouder, lid van een oudercomité, zachte weggebruiker, bewoner, Lochristinaar … ook uw bezorgdheid hierover uiten, laat het ons weten via onze website! Elke constructieve input is welkom!

Namens fractie Groen-Vooruit,

Hilde Van Laere