Bezwaar padel-velden Beervelde

Lees hieronder het bezwaar van Groen Lochristi aangaande de vergunning padel-velden, kantine en sanitaire inrichting in de Rivierstraat – Beervelde

Lochristi, 11 juli 2021

Indiener: Hilde Van Laere

                 Groen Lochristi

Aan:  de dienst Ruimtelijke ordening Lochristi

Betreft:  bezwaar aangaande aanvraag stedenbouwkundige vergunning padel velden, kantine en sanitaire inrichting, Rivierstraat 57ABeervelde

Kadastraal bekend: Lochristi 4 AFD (Beervelde), sectie C, 0106 B; 0106E; 0106 D; 0096 A; 0106 C

Geachte,

Ik  wil bezwaar indienen tegen de stedenbouwkundige plannen van dhr. Tom Boudeweel, TOMBO TOR, voor de aanleg van 8 padel terreinen met kantine en sanitaire inrichting.

Mijns inziens is dit in strijd met wat beschreven staat in het toekomstig gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan van Lochristi.

Daar staat op p.97 :

“8.5.2 RUIMTEBALANS RECREATIE – LANDBOUW (BIJ UITBREIDING GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM)

Bij de noordelijke uitbreiding van het gemeentelijk sportcentrum langs de Bosdreef

zal circa 8 hectare ‘landbouwgebied’ (agrarische zone type 1 in A.P.A.) worden

herbestemd tot recreatiegebied.

Om de ruimtebalans tussen recreatie en landbouw in evenwicht te houden, kan

een planologische ruil overwogen worden met verschillende andere bestaande

recreatiebestemmingen, die ruimtelijk slecht / geïsoleerd gelegen zijn:

• Zone 2 (Rivierstraat, Beervelde): Ontginningsgebied met nabestemming

recreatie. Totale oppervlakte = 14,2 ha. Het grootste deel bestaat uit een

waterplas in gebruik door een watersportclub. Maar ten oosten ligt nog circa 6,3

ha dat in landbouwgebruik is. De nabestemming van deze oppervlakte (6,3 ha)

kan gewijzigd worden van recreatie naar landbouw.”

We lezen ook: bijkomend recreatiegebied dient zoveel mogelijk gebundeld en kerngebonden worden voorzien.

De gemeente Lochristi heeft in 2018 een uitgebreide studie laten uitvoeren naar de

ruimte voor recreatie, sport en jeugd (Veneco, juli 2018). Deze studie bevat een

behoefteberekening voor de bestemming recreatie in Lochristi. In deze studie wordt geen behoefte beschreven naar bijkomende terreinen in Beervelde.

Indien er nieuwe behoeften en ontwikkelingen zich aandienen dient dit vooraf opnieuw goed bestudeerd, beargumenteerd en gestaafd te worden.

Ik vind dan ook dat deze nieuwe invulling op deze locatie eerst ernstig moet worden bestudeerd, overwogen en doordachter moet genomen worden.

Er moet vooraf bekeken worden :

  • of er voor de buurt geen  geluidsoverlast zal zijn door de sportbeoefenaars, de bezoekers.
  • of er geen bijkomende verkeershinder zal  zijn door het op- en afrijden van de sportbeoefenaars op deze al heel drukke weg, met veel op- en afritten wat veel gevaarlijke situaties zal geven voor de bewoners.
  • of deze extra sportterreinen en alle bewegingen die dit met zich zal meebrengen, geen hinder zullen betekenen voor de rust van de buurt en de reeds aanwezige zachte recreatie op deze locatie.

Door een voorafgaande, preventieve, ernstige afweging en een open en transparante dialoog  te organiseren, kan men veel conflicten vermijden tussen de uitbaters van de padelterreinen en de omwonenden.

Door het conflict in de Hendrikslaar in Lochristi dorp tussen bewoners en de uitbaters van de padelterreinen, zou de gemeente hieruit zijn conclusies toch moeten hebben getrokken om juridische processen te vermijden?

Er zijn 4 personen aangeschreven, vooral belanghebbenden, maar blijkbaar niet alle betrokken buurtbewoners? Waarom dit gebrek aan openheid en transparantie?

Blijkbaar is ook al een betrokken landbouwer aangemaand om handelingen uit te voeren om het terrein vrij te maken. En op 8 en 9 juli 2021 kon ik zelf vaststellen dat al heel wat voorbereidende (of zelfs uitvoerende?) handelingen werden uitgevoerd om de terreinen aan te leggen, alsook de parking.

Het openbaar proces, onderzoek is nog volop lopende. Tot en met 13 juli 2021 kan men opmerkingen, vragen, bezwaren indienen. Deze handelingen doorkruisen en negeren dit proces.

Om al deze redenen vraag ik om de vergunning niet te verlenen en de terreinen in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

Het zou toch wenselijk zijn dat men nu reeds, proactief, handelt in de visie van het Ruimtelijk Beleidsplan Vlaanderen en het daaraan gekoppelde lokale beleidsplan.

Met vriendelijke groet,

Hilde Van Laere, Groen Lochristi