Zeveneken zal nooit meer hetzelfde zijn…

Het gemeentebestuur deelde in de GR van 29.10.2018 de beslissing mee dat de 7 eiken zullen gerooid worden en vervangen door 7 inheemse zomereiken.

In het verleden werden deze 7 eiken ondeskundig gekandelaard en jaren lang werd naar de bomen niet omgekeken.

Ondeskundigheid? Onverschilligheid? Slechte wil? Verborgen agenda?

Door de geplande heraanleg van de dorpskern in Zeveneken ( eind 2019) kwam deze verwaarlozing pijnlijk in beeld en moest men duidelijk kleur bekennen over de toekomst van deze 7 levende monumenten in nood.

Had men reeds jaren de zorg van deze bomen door deskundige boombeheerders laten opvolgen, had men in de plannen de eiken de ruimte gegund die hen toekwam, had men hun ecologische, culturele en historische waarde erkend en daarnaar gehandeld dan zou dit een ander verhaal zijn… én een andere communicatie naar de inwoners van Zeveneken.

Met groen en met sp.a hebben we kritische bedenkingen bij deze beslissing:

  • Op p. 18 van het derde rapport van Vartago wordt een vergelijking gemaakt, een inschatting, van de waarde van de huidige en nieuwe bomen op vlak van 3 componenten nl. hemelwater, energie en luchtkwaliteit/ CO2 waarbij de huidige bomen een opmerkelijke meerwaarde betekenen .
    Wat zijn de maatregelen die zullen worden genomen door het gemeentebestuur om deze 3 componenten minimaal te compenseren of zelfs te overtreffen zodat de doelstellingen van de burgemeesterconvenant  1.0  (Lochristi engageert zich om minstens 20% CO2-reductie te realiseren in groot Lochristi tegen 2020) worden behaald

 

  • Wij streven naar een toekomstbeeld van de dorpskern van Zeveneken waar de 7 eiken en de  linde voldoende groeiruimte zullen krijgen (met een standplaatsgrootte tss 14- 15m) , waar bodemverdichting voorkomen wordt, en waar deze bomen in  ideale groeiomstandigheden met regelmatige en deskundige opvolging van een boombeheerder kunnen evolueren tot natuurlijk ogende gezonde bomen met een lange levensduur. Welke maatregelen zal de gemeente treffen om dit waardevolle dorpsgezicht van Zeveneken te behouden voor de toekomst?

 

  • Tussen 2004 en 2018 werden 3600 bomen aangeplant en 1278 bomen gerooid. Wat is de uiteindelijke nettobalans? Blijkt dat in de periode van 2 legislaturen er 2322 bomen zijn bijgekomen plus de bomen en struiken in buurtpleintjes. Wat ons interesseert is, in welke mate deze “nieuwe” bomen bijdragen tot een gezonde waterhuishouding in onze gemeente (een gezonde volwassen boom verwerkt 22000l water, momenteel moet onze gemeente bij regenval water pompen naar andere gemeenten, zorgwekkend dus in tijden van klimaatverandering…) zuiverder lucht. Zijn de nieuwe bomen hogere ecologisch waardevolle elementen (herbergen vogels, insecten, vleermuizen, …) , verkoelende plekken, hebben zij een gunstig effect op andere levende wezens, en ja, ook mensen bvb als schaduwrijke ontmoetingsplaats onder een boom,  …

 

In de komende legislatuur zullen we dan ook bewaken dat het aantal bomen in Lochristi niet alleen behouden blijft maar ook uitgebreid wordt. We blijven Lochristi uitdagen om op openbaar domein waardevolle bomen te planten en bossen en parken uit te breiden.

 

Er dient meer zorg besteed te worden aan bomen als waardevolle ecosystemen die bijdragen tot onze gezondheid en leefkwaliteit.

Een goed uitgebouwd opvolgingsbeleid is daarbij noodzakelijk en dit door deskundige boombeheerders en met voldoende financiële en personele middelen van de gemeente.

Als men het meent met het engagement van de burgemeesterconvenant 1.0 om minstens 20% CO2-reductie te realiseren in groot Lochristi tegen 2020, dan moet men hier dringend werk van  maken!

 

En wat met inspraak?

Op de GR werd door de open VLD (Sandro Di Nunzio) betreurd dat de toon bij dit dossier te polariserend was, wij tegen zij. Hier moet de open VLD echter de hand in eigen boezem steken. Had men op een respectvolle en constructieve manier de “tegenstanders” benaderd, hen uitgenodigd voor een gesprek, met degelijk onderbouwde argumenten uitleg gegeven en hen beluisterd dan was de toon nooit zo hard geworden.

Ook in de milieuadviesraad kwam dit dossier niet op de agenda en was er geen dialoog mogelijk.