Vraag in Milieu Advies Raad (MAR) over Bouwmeester Scan

Op 8 november stelde Hugo Polfliet in de MAR de vraag om een Bouwmeester Scan te laten uitvoeren voor Lochristi.

Het antwoord was dat deze scan niet ingeschreven staat in de begroting en dat de prijs van 36.000 euro te veel is, m.a.w. er komt geen Bouwmeesterscan.

Groen-sp.a vindt dit een spijtige beslissing.

De volledige tekst :

De Bouwmeester Scan

Wat stellen wij vast in Vlaanderen?

Wij worden dagelijks met onze neus op de feiten gedrukt: mobiliteit met zijn onvermijdelijke files, een sterk verstoord openbaar vervoer, het verlies aan natuur en open ruimte … Gemeenten in Vlaanderen kunnen niet verder uitdeinen zoals in de afgelopen decennia.

Dagelijks verdwijnt er in Vlaanderen zo’n 6 hectare aan open ruimte.
Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wil de Vlaamse regering die inname vanaf 2025 beperken tot 3 hectare per dag en tegen 2040 tot 0 hectare. = de zogenoemde BETONSTOP!

Maar dient de gemeente zolang te wachten?

De Bouwmeester Scan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Team van de Vlaamse Bouwmeester, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. BBL werkt ook mee als één van de externe deskundigen.

Vanaf 22 januari 2018 konden gemeenten zich kandidaat stellen voor de Bouwmeester Scan. Die Scan helpt hen om een slagkrachtig beleid te voeren: voor betaalbare woonvormen in het centrum, het behoud van open ruimte en duurzame mobiliteit. Een team van experten brengt het huidige ruimtegebruik in kaart en stelt de gemeente concrete stedenbouwkundige ingrepen voor.

Een absolute aanrader voor elke gemeente die werk wil maken van een betere ruimtelijke ordening!

Hoe springen wij oordeelkundig om met onze open ruimte?

Door open ruimte te vrijwaren en te creëren, de ruimte in de bebouwde kom maximaal te benutten, nieuwe en betaalbare woonvormen te ontwikkelen, zorgzamer om te gaan met erfgoed en mobiliteit duurzamer te maken.

Een hele opgave.

Maar de Scan is alvast een tool om lokale besturen hierin te ondersteunen. De Scan gaat na in hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al beantwoorden aan de strategische doelen uit het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Uiteindelijk doel is om te evolueren naar een koolstofarme samenleving met een lage ecologische voetafdruk, zoals vooropgesteld in Visie 2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen.

Wat houdt zo’n scan  eigenlijk in?

De bouwmeesterscan neemt onder de loep hoe de gemeenten op dit moment omgaan met hun open ruimte en formuleert voorstellen hoe ze er duurzamer mee kunnen omspringen.

Een zestigtal gemeenten gingen in op het aanbod. Het gaat vooral om kleinere gemeenten, maar ook enkele steden, zoals Blankenberge, Halle en Ninove, Evergem, …. nemen deel. Deze 60 aanvragen bewijzen dat de bouwmeesterscan als geroepen komt om mee de omslag naar een duurzamer ruimtegebruik te maken.

De Vlaamse Bouwmeester legt gemeenten onder de scanner. Zo’n scan is een denkoefening en heeft geen juridische waarde.

In het meerjarenprogramma 2017-2020 van de Vlaamse Bouwmeester komen de pijnpunten reeds aan bod: verspreide bewoning in lage dichtheden, een hoog aandeel vrijstaande eengezinswoningen, een veel te groot ruimtebeslag, zwakke steden en dorpen, winkels die de centra verlaten, een weinig efficiënte mobiliteit en een voortdurende inname van open ruimte. Dit verkwistend ruimtelijk model is in belangrijke mate mee verantwoordelijk voor de klimaat- en energiecrisis en voor de teloorgang van de natuur.

Mijn vraag en voorstel:

Naar aanleiding van de infovergadering met de Vlaamse Bouwmeester, waarop iedere aanwezige toch de mogelijkheden zag van een beter ruimtelijk beleid, ook in Lochristi, was ik wel verbaasd toen op de gemeenteraadszitting van september, de schepen Sandro Di Nunzio, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, hier niet van op de hoogte was. Elke gemeente heeft zo’n vraag gekregen.

Kunnen wij als MAR de gemeente adviseren om zo’n scan te laten uitvoeren? Is Lochristi zinnens om deze oefening ook te doen?

Je kan maar beter voorbereid zijn!