Balans na 4 maand deelname aan de gemeenteraad

Balans na bijna 4 maand deelnemen als fractie Groen-sp.a aan de gemeenteraad.

Puntjes op de ‘i’ in Lochristi!

Tijd om even stil te staan…maar niet te lang! We willen immers vooruit!

Laat ons even enkele interventies, aandachtspunten, toegevoegde punten op een rijtje zetten uit de voorbije gemeenteraden:

 • Principebeslissing toetreden tot de vervoerregioraad Gent waar we als gemeente een belangrijke stem kunnen hebben in heel het regionaal mobiliteitsbeleid. Het principe “basisbereikbaarheid” legt de link met ruimtelijke ordening (nabijheid is beste mobiliteit) maar dit blijft helaas nog heel vaag…we volgen dit verder op…
 • Nav de wegen- en rioleringswerken Kapelleken-Dorpsstraat-Schoolstraat stelden we voor om de Schoolstraat in te richten als fietsstraat. Wat een signaal zou dit zijn dat de fietser in Lochristi eens écht voorrang krijgt op de auto. Zo krijgt het STOP-principe duidelijk vorm en…zo bevorderen we de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van onze kinderen in deze schoolomgeving. Het idee wordt verder meegenomen in de nieuwe commissie “mobiliteit”. We wachten vol ongeduld op een eerste samenkomst…er is zo veel werk aan de winkel rond mobiliteit in Lochristi!
 • Werk maken van vergroening en ontharding? Het kan ( in agrarische zone of aansluitend bij een recreatiegebied) én …het moet ( om wateroverlast te voorkomen, als groenbuffer, …)! Daarom stelden we voor om een geboortebos aan te leggen. Zo zouden ouders en hun kinderen in een bos “hun” boom kunnen zien groeien en er als gezin picknicken, spelen, wandelen, buiten zijn…kortom, natuur “beleven” maar neen, dit gemeentebestuur wil er geen werk van maken. Wat een gemiste kans!
 • Dank zij onze melding aan de dienst mobiliteit van de gemeente dat er nood was aan een degelijke fietsstalling aan de bushalte aan Oosteinde in Zaffelare, zullen er rechtover deze halte in de Kluizestraat, ook fietsbeugels geïnstalleerd worden.
 • In verschillende adviesraden en beheersorganen (jeugdraad, cultuurraad, GECORO, adviesraad milieu, natuur en duurzaamheid, GROS, gemeentelijke bibliotheek en gemeentelijk gemeenschapscentrum, lokaal overleg kinderopvang) zullen afgevaardigden van onze fractie zich actief inzetten, constructief mee denken, kritisch ideeën inbrengen om onze gemeente duurzamer, groener, mobieler, kind- en jeugdvriendelijk, gezonder…te maken!

We vinden dat adviesraden een actieve en volwaardige rol moeten kunnen spelen naar het gemeentebestuur toe. Hun adviezen, sensibiliserende activiteiten, …moeten openbaar zijn, zichtbaar naar de inwoners van de gemeente vb door verslaggeving op de website te zetten, in gemeentelijk infoblad, enz…

In die zin zijn we kritisch naar de GROS. Zij zou de gemeente actief moeten adviseren en sensibiliseren rond sociale en ecologische duurzaamheid in het Noorden én in het Zuiden. Wij vinden dat zij te weinig deze rol invullen. Zij functioneren momenteel als een werkgroep die actief is rond de (waardevolle) projecten waar zij voor staan, niet als adviesorgaan.

 • We keurden mee de principebeslissing goed voor de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte. Daarvoor zou de gemeente een subsidie kunnen ontvangen van 60 000 euro. We deden reeds enkele suggesties om de huidige situatie in kaart te brengen en vanuit deze “foto” de toekomst van de ruimtelijke ordening in Lochristi te bepalen nl. een bouwmeesterscan, gebruik maken van duurzaamheidsmeters vb per wijk, , de kansenkaart van VITO als vertrekpunt … We zullen opvolgen wat de gemeente met deze suggesties doet!
 • Wij onthielden ons bij de goedkeuring van het planologisch attest voor de uitbreiding van garage Van Acker in de Kapiteinstraat. Wij stelden de vraag aan de gemeente: “Denkt de gemeente na over een degelijk bedrijfshuisvestingbeleid waarbij aan bestaande, slecht gelegen bedrijven de kans wordt gegeven te herlokaliseren? Wat is de visie van de gemeente hierin?”. Wij vinden dat de gemeente slordig omspringt met open ruimte in agrarische zones. De huidige locatie van het bedrijf druist in tegen alle hedendaagse inzichten op vlak van ruimtelijke ordening. Daarom onthielden we ons rond verdere uitbreiding van dit bedrijf op deze locatie.

Maar uiteraard zitten we ook buiten de gemeenteraad niet stil!

Volgende dossiers volgen we op:

 • De 7 eiken in Zeveneken. Deze gang van zaken willen we nooit meer meemaken! Tijdige, respectvolle communicatie en participatie van betrokkenen in elk nieuw project is voor ons een voorwaarde!
 • De groenpool, deel Lochristi: hoe zal dit verder ingevuld worden? Voor ons moet het een zacht recreatiegebied worden! Geen verharding! Wel groene open ruimte, natuur beleving als bestemming!
 • De “RUP gemeentehuis”. Met Groen-sp.a Lochristi hebben we een duidelijke visie en kijk ingediend op een nieuwe invulling van deze site achter het gemeentehuis. We zijn benieuwd in welke mate rekening wordt gehouden met onze ideeën. U kan ze nalezen op onze website. Het is een niet te missen kans om deze omgeving kindvriendelijk, gezond en veilig in te vullen als aangename ontmoetingsruimte voor jong en oud!
 • De herbestemming van onze kerken en de inspraak van de inwoners (van de deelgemeenten) hierin.
 • Het BBC- meerjarenplan: zal duurzaamheid daarin het sleutelwoord zijn? En neen, geen vage beloften, geen omfloerste zinnetjes maar concrete, meetbare en berekenbare stappen in de goede richting!
 • en zo veel andere uitdagingen …

We blijven wakker!